MOCARSTWA - nowa polska gra planszowa

Polityka prywatności i plików cookies strony Mocarstwa.pl

 

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej pod adresem www.mocarstwa.pl, której właścicielem jest Wydawnictwo „Biały Gryf” Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 18/4, NIP: 521-378-78-25

 

§ 1 Definicje
 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Wydawnictwo „Biały Gryf” Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 18/4, NIP: 521-378-78-25

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.mocarstwa.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.

 

 

§ 2 Dane osobowe


1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zamówienia lub formularz kontaktowy

 

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, jest Administrator.

 

4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy kupno-sprzedaż zawieranej za pośrednictwem Strony. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę kupna-sprzedaży.

 

5. Administrator gwarantuje zachowanie poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.

 

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo przez RODO oraz w:

1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6 powyżej, w tym w szczególności do:

wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 

§ 3 Pliki cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 4 Logi serwera

 

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.