Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Nowa Karta Wydarzeń”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Nowa Karta Wydarzeń” (dalej: „Konkurs”) jest Biały Gryf spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 18 lok. 4, 02-541 Warszawa, posiadająca NIP: 521-378-78-25 (dalej „Organizator)”

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

3. Konkurs jest prowadzony na platformie społecznościowej Facebook.

4. Konkurs trwa 10 dni: od 18.08.2017 od godziny 12:01 do 28.08.2017 do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła pięcioosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2. Dopuszczalne są zgłoszenia od osób trzecich tylko w przypadku występowania w imieniu osób niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy oraz najbliżsi członkowi ich rodzin (dalej: „Uczestnicy”). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. Zgłoszenie do konkursu polegające na napisaniu najlepszej treści nowej karty wydarzeń i wysłaniu  w formie wiadomości facebooka. Ze względu na ograniczenia techniczne facebooka w wyszukiwaniu zgłoszeń Organizator zaleca dodatkowo przesłanie linka do zgłoszenia konkursowego w mailu na adres konkurs@bialygryf.pl. Wysłanie takiego maila jest dobrowolne, ale jego brak wiąże się z ryzykiem pominięcia zgłoszenia konkursowego przez system informatyczny facebooka, a w konsekwencji pominięcia zgłoszenia w konkursie.

5. Prace konkursowe złożone po upływie terminu określonego w par. 1 pkt. 4 powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

6. Jedna osoba może przygotować i opublikować w swoim imieniu nie więcej niż 1 (słownie: jedną) pracę konkursową.

7. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu profilu Mocarstwa w portalu społecznościowym Facebook. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs dostępny jest wyłącznie na platformie społecznościowej Facebook.com.

2. Uczestnicy przygotowują Prace konkursowe polegające na napisaniu tytułu i treści nowej karty wydarzeń do gry planszowej Mocarstwa, a dokładniej karty Informacji Państwowych. Długość maksymalna treści to 200 znaków. Sposób zgłaszania prac konkursowych został opisany w §2, pkt 4.

3. W rankingu konkursowym nie będą uwzględniane Prace konkursowe, które nie są zgodne z zasadami języka polskiego.

4. Prace konkursowe są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”). Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Prace konkursowe:
a. zawierają elementy sprzeczne z prawem,
b. naruszają dobre obyczaje,
c. naruszają prawa osób trzecich,
d. są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. zawierają elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu,
f. zawierają wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich,

5. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie i będą kasowane.

6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w drodze głosowania spośród wszystkich Uczestników Konkursu na podstawie przesłanych przez Uczestników prac.

7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową.

8. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu podać następujące dane w formularzu wskazanym przez Organizatora: swój adres e-mail, imię i nazwisko, numer PESEL, swój adres do korespondencji na terenie Polski, na który Organizator prześle nagrodę, link do swojego profilu na portalu społecznościowym Facebook.com, numer telefonu.

9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7 powyżej, w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców.

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych w pkt. 6. Imiona i nazwiska wyłonionych w ten sposób Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Mocarstwa w portalu społecznościowym Facebook.com w zakładce konkurs.

12. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

13. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. wykorzystują różne profile na portalu społecznościowym Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c. nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
d. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
e. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

4. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność poprzez wysłanie e-maila na adres: konkurs@mocarstwa.pl

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda główna: gra planszowa Mocarstwa
b. Pięć nagród dodatkowych: koszulki z nadrukiem Mocarstwa

2. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

3. Nagrodę główną wysyła Organizator do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pełnych danych opisanych w §3, pkt 8.

4. Nagrody dodatkowe wysyła Organizator do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pełnych danych opisanych w §3, pkt 8.

5. Organizator ma obowiązek dostarczenia Zwycięzcom nagród bez wad.

§ 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

1. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do ich treści. Uczestnik zapewnia, iż nadesłanego przez niego prace konkursowe nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2. Uczestnik, z chwilą wysłania pracy konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania i rozpowszechniania prac konkursowych w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celu publikacji tychże prac konkursowych na www.mocarstwa.pl oraz na profilu Mocarstwa w portalu społecznościowym Facebook.

3. Z chwilą wydania nagrody, stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Zwycięzca przenosi na Organizatora, czyli firmę Biały Gryf spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 18 lok. 4, 02-541 Warszawa, posiadająca NIP: 521-378-78-25., będącego właścicielem profilu marki Mocarstwa na portalu społecznościowym Facebook.com, autorskie prawa majątkowe do swojej pracy konkursowej, która otrzymała nagrodę do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych treści, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c. publiczne wystawianie;
d. publiczne wyświetlenie;
e. publiczne odtworzenie;
f. publiczne wykonanie;
g. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
h. wprowadzanie do pamięci komputera;
i. publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
j. najem oryginału lub egzemplarzy;
k. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
l. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
m. reemitowanie;
n. wykorzystywanie prac konkursowych w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

4. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac konkursowych na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w pkt. 3 powyżej.

5. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem prac konkursowych i ich opracowań.

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia prac konkursowych.

7. Zwycięzca oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego praca konkursowa zostanie wykorzystana, tj. publikacja na stronie www.mocarstwa.pl lub w profilu Mocarstwa na portalu społecznościowym Facebook, oraz ewentualnym wydaniu nagrodzonych treści jako kart wydarzeń w grze Mocarstwa.

8. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do spółki cywilnej Biały Gryf.

9. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia odpowiednio za udzielenie licencji, o której mowa w pkt. 2 powyżej lub przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do pracy konkursowej w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@mocarstwa.pl z tematem wiadomości „Reklamacja – konkurs nowa karta wydarzeń”

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Organizatora do reklamacji zwycięzcy niezbędne będzie dostarczenie przyznanej nagrody do Organizatora, zwycięzca może zostać poproszony przez Organizatora o dostarczenie nagrody na koszt Organizatora na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady dostarczenie nagrody przez zwycięzcę byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, zwycięzca obowiązany jest udostępnić nagrodę Organizatorowi w miejscu, w którym nagroda się znajduje.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie elektronicznej poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mocarstwa.pl w sekcji „konkurs”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu na korzyść Uczestników. Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Regulamin konkursu „Nowa Karta Wydarzeń – nagroda publiczności”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Nowa Karta Wydarzeń” (dalej: „Konkurs”) jest Biały Gryf spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 18 lok. 4, 02-541 Warszawa, posiadająca NIP: 521-378-78-25 (dalej „Organizator)”

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

3. Konkurs jest prowadzony na platformie społecznościowej Facebook.

4. Konkurs trwa 9 dni: od 19.08.2017 od godziny 19:01 do 28.08.2017 do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2. Dopuszczalne są zgłoszenia od osób trzecich tylko w przypadku występowania w imieniu osób niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy oraz najbliżsi członkowi ich rodzin (dalej: „Uczestnicy”). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. Zgłoszenie do konkursu polegające na napisaniu najlepszej treści nowej karty wydarzeń i  opublikowanie jej w komentarzu postu informującego o konkursie.

5. Prace konkursowe złożone po upływie terminu określonego w par. 1 pkt. 4 powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

6. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu profilu Mocarstwa w portalu społecznościowym Facebook. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs dostępny jest wyłącznie na platformie społecznościowej Facebook.com.

2. Uczestnicy przygotowują Prace konkursowe polegające na napisaniu tytułu i treści nowej karty wydarzeń do gry planszowej Mocarstwa, a dokładniej karty Informacji Państwowych. Długość maksymalna treści to 200 znaków. Sposób zgłaszania prac konkursowych został opisany w §2, pkt 4.

3. W rankingu konkursowym nie będą uwzględniane Prace konkursowe, które nie są zgodne z zasadami języka polskiego.

4. Prace konkursowe są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”). Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Prace konkursowe:
a. zawierają elementy sprzeczne z prawem,
b. naruszają dobre obyczaje,
c. naruszają prawa osób trzecich,
d. są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. zawierają elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu,
f. zawierają wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich,

5. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Zwycięzca zostanie osoba , której komentarz dostanie najwięcej polubień.

7. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu podać następujące dane w formularzu wskazanym przez Organizatora: swój adres e-mail, imię i nazwisko, numer PESEL, swój adres do korespondencji na terenie Polski, na który Organizator prześle nagrodę, link do swojego profilu na portalu społecznościowym Facebook.com, numer telefonu.

8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 7 powyżej, w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców.

10. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. wykorzystują różne profile na portalu społecznościowym Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c. nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
d. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
e. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

4. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność poprzez wysłanie e-maila na adres: konkurs@mocarstwa.pl

§ 5 Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest gra planszowa Mocarstwa.

2. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

3. Nagrodę wysyła Organizator do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pełnych danych opisanych w §3, pkt 7.

4. Organizator ma obowiązek dostarczenia Zwycięzcom nagrody bez wad.

§ 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

1. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do ich treści. Uczestnik zapewnia, iż nadesłanego przez niego prace konkursowe nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2. Uczestnik, z chwilą wysłania pracy konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania i rozpowszechniania prac konkursowych w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celu publikacji tychże prac konkursowych na www.mocarstwa.pl oraz na profilu Mocarstwa w portalu społecznościowym Facebook.

3. Z chwilą wydania nagrody, stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Zwycięzca przenosi na Organizatora, czyli firmę Biały Gryf spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 18 lok. 4, 02-541 Warszawa, posiadająca NIP: 521-378-78-25., będącego właścicielem profilu marki Mocarstwa na portalu społecznościowym Facebook.com, autorskie prawa majątkowe do swojej pracy konkursowej, która otrzymała nagrodę do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych treści, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c. publiczne wystawianie;
d. publiczne wyświetlenie;
e. publiczne odtworzenie;
f. publiczne wykonanie;
g. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
h. wprowadzanie do pamięci komputera;
i. publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
j. najem oryginału lub egzemplarzy;
k. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
l. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
m. reemitowanie;
n. wykorzystywanie prac konkursowych w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

4. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac konkursowych na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w pkt. 3 powyżej.

5. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem prac konkursowych i ich opracowań.

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia prac konkursowych.

7. Zwycięzca oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego praca konkursowa zostanie wykorzystana, tj. publikacja na stronie www.mocarstwa.pl lub w profilu Mocarstwa na portalu społecznościowym Facebook, oraz ewentualnym wydaniu nagrodzonych treści jako kart wydarzeń w grze Mocarstwa.

8. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do spółki cywilnej Biały Gryf.

9. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia odpowiednio za udzielenie licencji, o której mowa w pkt. 2 powyżej lub przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do pracy konkursowej w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@mocarstwa.pl z tematem wiadomości „Reklamacja – konkurs nowa karta wydarzeń”

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Organizatora do reklamacji zwycięzcy niezbędne będzie dostarczenie przyznanej nagrody do Organizatora, zwycięzca może zostać poproszony przez Organizatora o dostarczenie nagrody na koszt Organizatora na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady dostarczenie nagrody przez zwycięzcę byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, zwycięzca obowiązany jest udostępnić nagrodę Organizatorowi w miejscu, w którym nagroda się znajduje.

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie elektronicznej poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mocarstwa.pl w sekcji „konkurs”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu na korzyść Uczestników. Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.